dimecres, 15 de gener de 2014

15 de gener de 1939

Queda facultat el Govern per a utilitzar tots els ciutadans d'ambdós sexes compresos entre els disset als cinquanta anys d'edat, ambdós inclusivament (sempre que no estiguin prestant un servei militar), en qualsevol mena de treball o de servei en benefici de la defensa nacional.
Així mateix podran ésser utilitzats els ciutadans barons que, excedint de l'edat de cinquanta-cinc anys, gaudeixin d'una pensió, retir o jubilació, ja sigui de l'Estat, regions autònomes, província, municipi, serveis públics o empreses particulars. Seran ocupats precisament en la comesa específica per a la qual estiguin capacitats o en la qual prestaren servei origen de llur jubilació, pensió o retir.

(...)

S'ordena la mobilització dels inscrits de Marineria, corresponents a la lleva de mil nou-cents vint-i-u, i la d'aquells inscrits que, pertanyent a la lleva de mil nou-cents quaranta-u, compleixin els divuit anys en el transcurs del primer trimestre de mil nou-cents trenta-nou, o sia que hagin nascut des del primr de gener al trenta-u de març de mil nou-cents vint-i-u.

La mobilització decretada assolirà no solament els inscrits de Marina pertanyents a trossos enclavats en zona sostreta a l'obediència del Govern legítim de la República. Arribarà, així mateix, als que foren declarats inútils totals, els quals se sotmetran a nou reconeixement facultatiu, d'acord al Quadre d'Inutilitats vigent.

(...)

Queda facultat el Ministeri de la Defensa Nacional per militaritzar totes les empreses, indústries i treballs que despleguin llurs activitats dintre del territori lleial i que tinguin relació directa o indirecta amb els treballs dedicats a la guerra, amb els transports i proveïments, tant dels fronts com de la rereguarda.
Aquesta militarització, pel que al personal presta servei a les dites indústries o treballs es refereix, no implicarà consideració, grau militar ni assimilació de cap mena, ni eximirà de l'obligació de presentar-se en ésser cridat a files la corresponent lleva, quedant, altrament, sotmesos a la disciplina i lleis militars.
El Ministeri de Defensa Nacional podrà, mitjançant requisa, d'acord a les disposicions vigents, procedir a la incautació total o parcial de qualsevol establiment industrial o comercial relacionat amb les necessitats de la defensa nacional, procedint, si ho considera necessari, a assegurarl'explotació dels seus propis mitjans.


La Publicitat, 15 de gener de 1939
Extret del llibre Aquella guerra tant llunyana i tan propera (1936-1939). Testimonis i records de la Guerra Civil a Catalunya
Pelai Pagès i Blanc / Alberto Pérez Puyal

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada